En koordinat er ikke bare en koordiant

Dette er bare en kort introduksjon, last ned hele dokumentet som pdf her.

For å kunne oppgi plasseringen til et punkt på en entydig måte bruker vi koordinater. Disse oppgis vanligvis i meter eller grader. For at koordinatene skal være entydig er det viktig at man oppgir hvilket koordinatsystem koordinatene bruker. Koordinatsystemet er et referansesystem som definerer et nullpunkt som koordinater tar utgangspunkt i. Det finnes egne referansesystem for høyder, men de vil vi ikke gå inn på her. Koordinatsystemene vi skal ta for oss her gir oss altså kun plasseringen i horisontalplanet (todimensjonalt). For å få entydige koordinater som angir et punkt på jorda må vi gjennom tre steg:

  1. Definere form og størrelse på ellipsoiden (det er dette som defineres av datumet).
  2. Velge plassering av ellipsoide i forhold til jordoverflaten.
  3. Velge kartprojeksjon for avbildning av ellipsoiden i kartplanet.

Er koordinatsystem blir til

Bilde over viser en oversikt over denne prosessen som vil bli forklart mer inngående i de neste kapitlene. Kort fortalt trenger vi å gjengi jordas form som en matematisk figur, en ellipsoide, skalere den ned til en hendig størrelse og «skrelle» den slik at vi får et flatt kart. Det er kartprojeksjonen som avbilder eller «skreller» ellipsoiden. I Norge har vi to offisielle koordinat-system: EUREF89 UTM og EUREF89 NTM. Tabellen under viser hva koordinatsystemet er bygget opp av. Siden begge koordinatsystemene bruker datumet EUREF89 har vi altså bare ett offisielt datum i Norge, men to offisielle kartprojeksjoner, UTM og NTM.

EUREF89 UTM sone 32
Referanseramme/datum Kartprojeksjon Sone i kartprojeksjonen

For å se hvor viktig det er å vite hvilket koordinatsystem en koordinat er oppgitt i kan man se på eksemplet i tabellen under. Alle koordinatene er oppgitt for samme punkt i Lillehammer, men som vi ser er de helt forskjellige. Uten å vite hvilket koordinatsystem de refererer til er de verdiløse.

Koordinatsystem Øst-koordinater Nord-koordinater
EUREF89 UTM sone 32 N 6776500,6500 E 579015,4300
EUREF89 NTM sone 10 N 1347044,4037 E 98184,4396
NGO1948 Akse 3 N 346 961,2150 E -13564,6230